Adakavo socialinių paslaugų namai

Gyvenk geriau! Mes tuo pasirūpinsime!

Adakavo socialinių paslaugų namai - Gyvenk geriau! Mes tuo pasirūpinsime!

Nuostatai

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2014 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. A1-368 „DĖL TAURAGĖS NEĮGALIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRO REORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

2014 m. spalio 6 d. Nr. A1-473

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Adakavo socialinės globos namų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-368 „Dėl Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centro reorganizavimo“, ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u,   kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. lapkričio 19 d.

3. Į g a l i o j u   Adakavo socialinės globos namų direktorių, įsigaliojus šiam įsakymui, pasirašyti Adakavo socialinės globos namų nuostatus ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su jų įregistravimu Juridinių asmenų registre.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                      Algimanta Pabedinskienė

 

 

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-368 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. A1- 473 redakcija)

ADAKAVO SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Adakavo socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) ir dienos socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, sudaryti sąlygas asmenims gauti medicininės reabilitacijos, socialinės priežiūros paslaugas. Globos namuose ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

2. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau  – socialinės apsaugos ir darbo ministras) įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu bei savo pavadinimu.

4. Globos namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų. Specialiosios socialinės paslaugos, medicininės reabilitacijos paslaugos finansuojamos teisės aktų nustatyta tvarka. Globos namams finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

5. Globos namų savininkė yra valstybė. Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetenciją, įgyvendinant globos namų savininko teises ir pareigas, nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

6. Globos namų vieši pranešimai skelbiami globos namų interneto svetainėje.

7. Globos namų nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

II SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8. Svarbiausieji globos namų veiklos tikslai yra:

8.1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę), dienos socialinę globą, socialinę priežiūrą, užtikrinančią asmens su negalia, senyvo amžiaus asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausius interesus;

8.2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

8.3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę;

8.4. užtikrinti asmenims kokybišką medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą.

9. Globos namai, siekdami įgyvendinti jiems nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

9.1. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauja globos namų gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises;

9.2. pagal teisės aktų nustatytas normas suteikia gyvenamąjį plotą, aprūpina globos namų gyventojus reikalingu inventoriumi;

9.3. teikia globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno asmens savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualius socialinės globos planus;

9.4. pagal teisės aktų nustatytas normas organizuoja racionalią, specialią ir dietinę mitybą, atsižvelgdami į globos namų gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas, organizuoja (teikia) maitinimą;

9.5. organizuoja ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinančias asmens fizinę ir psichinę sveikatą, pagal nustatytą normą aprūpina medikamentais;

9.6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja globos namų gyventojų aprūpinimą proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis;

9.7. teisės aktų nustatyta tvarka teikia medicininės reabilitacijos paslaugas globos namų gyventojams bei asmenims, siunčiamiems iš gydymo įstaigų;

9.8. teisės aktų nustatyta tvarka teikia dienos socialinę globą ir slaugą asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose, dienos socialinę globą, socialinę priežiūrą – globos namuose;

9.9. užtikrina sanitarinį, higieninį ir priešepideminį režimą globos namuose;

9.10. užtikrina saugią, gerai sutvarkytą, globos namų gyventojų specialiesiems poreikiams tenkinti pritaikytą aplinką, reikalingą jų kasdieniam gyvenimui bei paslaugoms gauti;

9.11. organizuoja globos namų gyventojų kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški;

9.12. organizuoja kultūrines, sporto paslaugas, prireikus – religinių paslaugų teikimą;

9.13. suderinę su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teisės aktų nustatyta tvarka teikia kitas paslaugas.

10. Globos namai taip pat vykdo šias funkcijas:

10.1. tvarko globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas, socialinės ir medicininės reabilitacijos dokumentaciją;

10.2. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis,  kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis;

10.3. teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

10.4. vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą;

10.5. užtikrina valstybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;

10.6. teisės aktų nustatyta tvarka veda buhalterinę apskaitą ir rengia statistines ataskaitas;

10.7. vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ TEISĖS

 

11. Globos namai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:

11.1. nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų juridinių asmenų, fizinių asmenų informaciją ir pasiūlymus globos namų kompetencijai priskirtais klausimais;

11.2. pasitelkti kitų įstaigų atstovus (sutikus jų vadovams), specialistus ir sudaryti bendras komisijas (darbo grupes) globos namų kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

11.3. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis;

11.4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

11.5. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

IV SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Globos namų veikla organizuojama vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamais metiniais veiklos planais, parengtais remiantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamais globos namų interneto svetainėje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus audito skyrius vertina, kaip vykdomas metinis veiklos planas.

Globos namų administracijos padalinių veikla reguliuojama globos namų direktoriaus tvirtinamomis globos namų darbo tvarkos taisyklėmis, globos namų struktūrinių padalinių nuostatais, darbuotojų pareigybių aprašymais.

13. Globos namams vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu į pareigas priima ir iš jų atleidžia socialinės apsaugos ir darbo ministras teisės aktų nustatyta tvarka. Globos namų direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas socialinės apsaugos ir darbo ministrui.

14. Globos namų direktorius:

14.1. užtikrina globos namų metinio veiklos plano projekto rengimą ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui jį tvirtinti;

14.2. leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

14.3. organizuoja globos namų darbą, kad būtų įgyvendinami globos namų veiklos tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;

14.4. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;

14.5. atsako už globos namų veiklos tikslų įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą;

14.6. pagal kompetenciją sudaro sutartis globos namų veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

14.7. tvirtina:

14.7.1. globos namų struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, tarnybinių atlyginimų koeficientus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

14.7.2. globos namų darbo tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus, globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisykles;

14.8. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo globos namų darbuotojus;

14.9. teisės aktų nustatyta tvarka skatina globos namų darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas, vykdo kitas personalo valdymo funkcijas;

14.10. disponuoja globos namams skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo banko čekius, įgaliojimus ir kitus dokumentus;

14.11. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja globos namams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, taip pat bendradarbiaujant su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

14.12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

14.13. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rinkinių rengimą pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus bei jų pateikimą nustatytu laiku;

14.14. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

15. Globos namų direktoriaus pavaduotoją (-us) į pareigas priima ir iš jų atleidžia globos namų direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Pavaduotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi globos namų direktoriui.

16. Globos namų direktoriaus pavaduotojas (-ai):

16.1. pagal globos namų direktoriaus jam nustatytą kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja globos namų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

16.2. vykdo kitas globos namų direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

17. Globos namų direktoriaus laikinai nesant (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais), jo funkcijas vykdo globos namų direktoriaus įsakymu paskirtas globos namų direktoriaus pavaduotojas arba padalinio vadovas.

18. Globos namų darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo, taip pat darbo užmokesčio jiems mokėjimo tvarką bei sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

V SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

19.  Globos namų vidaus auditą atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus audito skyrius.

20. Globos namų valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

21. Globos namų finansų kontrolė vykdoma globos namų direktoriaus nustatyta tvarka.

22. Globos namų metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę vykdo globos namų direktorius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Globos namai gali būti pertvarkomi, reorganizuojami ir likviduojami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________

 

Atsisiųsti

2015-01-14


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas