J. Adakauskio g. 1, Adakavas, LT-73444 Tauragės r., į.k. 190790919          Darbo laikas: I - IV 8 - 17 val. V 8 - 14.30 val.     8-446-58-988      info@adakavosgn.lt

Šiuo metu Adakavo socialinių paslaugų namai vykdo konkursą ir ieško vyriausiojo buhalterio.

Skelbimo data: 2021-11-30
Skelbimas galioja iki: 2021-12-14
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Adakavo socialinių paslaugų namai
Konkursą organizuojanti įstaiga: Adakavo socialinių paslaugų namai
Pareigos: Buhalterinės apskaitos padalinio vyriausiasis buhalteris (Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,0–10,0)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Tauragė
Informacija apie įstaigą: Išsamesnės informacijos teirautis:
Direktorė Kristina Anulienė Tel. Nr. 8 652 23006
El. paštas:
info@adakavosgn.lt
direktore@adakavosgn.lt


Pareigybės aprašymas:
VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Vyriausiosios buhalterės pareigybė priskiriama specialistų grupei.
  2. Pareigybės lygis – A2, kuriam būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų finansinio darbo patirtį biudžetinėse įstaigose;

3.2. išmanyti ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymą, finansinę atskaitomybę;

3.3. išmanyti ir mokėti taikyti praktiškai Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, biudžeto sandaros įstatymą ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

3.4. sugebėti organizuoti, vadovauti bei kontroliuoti buhalterijos darbuotojų darbą;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių su programomis „Biudžetas VS“, teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu;

3.7. būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti ir dirbti kolektyve, nuolat kelti savo kvalifikaciją.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. planuoja biudžeto projektus, sudaro kiekvienai programai sąmatas pagal finansavimo šaltinius, kontroliuoja lėšų naudojimą pagal numatytas sąmatas;

4.2. vykdo išankstinę finansų kontrolę:

4.2.1. pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, parašu patvirtina, kad ūkinė operacija yra teisėta, dokumentai yra tinkamai parengti, nurodo finansavimo šaltinį ir ekonominės klasifikacijos straipsnį lėšų panaudojimui;

4.2.2. jeigu nustatoma, kad ūkinė operacija yra neteisėta, arba jai atlikti nepakaks patvirtintų asignavimų arba dokumentai yra netinkamai parengti, vyriausiasis buhalteris ūkinės operacijos dokumentus grąžina juos rengusiam darbuotojui;

4.2.3. raštu praneša įstaigos vadovui, nurodydamas grąžinimo priežastis;

4.2.4. vykdo kitą išankstinę finansų kontrolę, susijusią su piniginių lėšų, įsiskolinimų, turto apskaita, registrų sudarymu;

4.3. teikia asignavimų poreikio prognozes, sudaro mokėjimo paraiškas iždui;

4.4. rengia mokėjimo nurodymus bankui dėl lėšų pervedimo, kad būtų laiku vykdomi atsiskaitymai su prekių ir paslaugų tiekėjais, paslaugų namų darbuotojais bei mokesčius administruojančiomis institucijomis;

4.5. rengia paslaugų namų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka. Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas paslaugų namų direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams;

4.6. užtikrina, kad apskaitos informacija būtų objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams;

4.7. kontroliuoja, kad racionaliai būtų naudojami įstaigos darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

4.8. sudaro ir teikia statistikos departamentui ketvirtines ir metines ataskaitas PS-21, KS-02, SOC 03;

4.9. atsako už savo atliekamų ūkinių operacijų teisėtumą, teisingumą, atitikimą VSAFAS reikalavimams, ataskaitų rinkinių rengimą bei pateikimą nustatytu laiku;

4.10. nustato buhalterinės apskaitos padalinio darbuotojams reikalavimus bei funkcijas, reikalauja, kad jie nepriekaištingai jas vykdytų;

4.11. pagal kompetenciją vykdo kitus įstaigos vadovo nurodymus, tiesiogiai susijusius su įstaigos finansine veikla.

Nuoroda ir dokumentų pateikimo būdas: https://portalas.vtd.lt/lt/buhalterines-apskaitos-padalinio-vyriausiasis-buhalteris-pareigines-algos-pastoviosios-dalies-koeficientas-60100-322;753930.html

© Adakavo socialinių paslaugų namai