J. Adakauskio g. 1, Adakavas, LT-73444 Tauragės r., į.k. 190790919          Darbo laikas: I - IV 8 - 17 val. V 8 - 14.30 val.     8-446-58-988      info@adakavosgn.lt

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2014 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-368
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2016 m.  rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1- 491 redakcija)
2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr.A1-514 redakcija)

ADAKAVO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ NUOSTATAI

I skyrius
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Adakavo socialinių paslaugų namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga,

kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems suaugusiems asmenims, turintiems negalią, senyvo amžiaus asmenims, sudaryti sąlygas asmenims gauti medicininės reabilitacijos, socialinės priežiūros paslaugas. Socialinių paslaugų namų stacionariame globos padalinyje ir grupinio gyvenimo namų padalinyje apgyvendinami asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

 1. Globos namuose asmenys apgyvendinami tokia tvarka:
  2.1. globos namų stacionariame globos padalinyje apgyvendinami asmenys, kuriems

 nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
2.2 globos namų grupinio gyvenimo namų padalinyje pirmumo teise apgyvendinami

asmenys, kuriems jau teikiama socialinė globa socialinių paslaugų namuose (2 punkto 2.1-2.2 papunkčiai įsigalioja nuo 2019 sausio 1 d.).

 1. Socialinių paslaugų namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais socialinės globos teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 2. Socialinių paslaugų namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu bei savo pavadinimu.
 3. Socialinių paslaugų namai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų. Specialiosios socialinės paslaugos, medicininės reabilitacijos paslaugos finansuojamos teisės aktų nustatyta tvarka. Socialinių paslaugų namams finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos
 4. 5. Socialinių paslaugų namų savininkė yra valstybė. Socialinių paslaugų namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetenciją, įgyvendinant socialinių paslaugų namų savininko teises ir pareigas, nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
 5. Vieši socialinių paslaugų namų pranešimai skelbiami globos namų interneto svetainėje.
 6. 7. Socialinių paslaugų namų nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

II SKYRIUS
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 1. Socialinių paslaugų namų veiklos tikslai yra:

8.1. teikti socialinę globą, socialinę priežiūrą, užtikrinančias asmens, turinčio negalią, senyvo amžiaus asmens  poreikių tenkinimą ir geriausius interesus;

8.2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, jiems užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinant jų asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene;

8.3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, motyvavimą, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę;

8.4. užtikrinti asmenims kokybišką medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą.

 1. Socialinių paslaugų namai, siekdami įgyvendinti veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

9.1. vykdo globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauja socialinių paslaugų namų gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises;

9.2. suteikia gyvenamąjį plotą, aprūpina socialinių paslaugų namų gyventojus reikalingu inventoriumi;

9.3. pagal sudarytus individualius socialinės globos planus teikia socialinių paslaugų namų gyventojams socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno socialinių paslaugų namų gyventojo savarankiškumo lygį;

9.4. atsižvelgdami į socialinių paslaugų namų gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas ir vadovaudamiesi socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatytu paros finansiniu normatyvu, organizuoja (teikia) maitinimą;

9.5. organizuoja ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūrą, nustatyta tvarka teikia sveikatos priežiūros paslaugas, pagal poreikį ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatytą paros finansinį normatyvą aprūpina medikamentais;

9.6. organizuoja socialinių paslaugų namų gyventojų aprūpinimą proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis;

9.7. teikia medicininės reabilitacijos paslaugas socialinių paslaugų namų gyventojams bei asmenims, siunčiamiems iš gydymo įstaigų;

9.8. teikia dienos socialinę globą ir slaugą asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose, dienos socialinę globą, socialinę priežiūrą – socialinių paslaugų namuose;

9.9. užtikrina sanitarinį, higieninį ir prieš epideminį režimą socialinių paslaugų namuose;

9.10. užtikrina saugią, sutvarkytą, socialinių paslaugų namų gyventojų specialiesiems poreikiams tenkinti pritaikytą aplinką, reikalingą jų kasdieniam gyvenimui bei paslaugoms gauti;

9.11. organizuoja socialinių paslaugų namų gyventojų kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški;

9.12. organizuoja kultūrinių, sporto, prireikus – religinių paslaugų teikimą;

9.13. suderinę su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teikia kitas paslaugas.

 1. Socialinių paslaugų namai taip pat vykdo šias funkcijas:

10.1. tvarko socialinių paslaugų namų gyventojų apskaitą, asmens bylas ir kitą socialinių paslaugų namų veiklos dokumentaciją;

10.2. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, taip pat kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis organizacijomis;

10.3. patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

10.4. vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę socialinių paslaugų namų veiklą;

10.5. užtikrina valstybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų naudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;

10.6. tvarko socialinių paslaugų namų buhalterinę apskaitą, sudaro ir teikia finansų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

10.7. vykdo kitas socialinės globos teikimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytas funkcijas.

III skyrius
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ TEISĖS

 1. Socialinių paslaugų namai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:

11.1 gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų juridinių asmenų, fizinių asmenų informaciją ir pasiūlymus socialinių paslaugų namų kompetencijai priskirtais klausimais;

11.2. pasitelkti kitų įstaigų (jų vadovų sutikimu) atstovus, specialistus ir sudaryti bendras komisijas (darbo grupes) globos namų kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

11.3. pagal kompetenciją sudaryti sutartis;

11.4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

IV skyrius
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Socialinių paslaugų namų veikla organizuojama vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamais metiniais veiklos planais, rengiamais pagal Strateginio planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamais globos namų interneto svetainėje. Metinio veiklos plano vykdymą vertina Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

Socialinių paslaugų namų padalinių veikla reguliuojama globos namų direktoriaus tvirtinamomis globos namų darbo tvarkos taisyklėmis, socialinių paslaugų namų padalinių nuostatais, darbuotojų pareigybių aprašymais.

 1. Socialinių paslaugų namams vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu priima į pareigas ir iš jų atleidžia socialinės apsaugos ir darbo ministras. Socialinių paslaugų namų direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas socialinės apsaugos ir darbo ministrui.
 2. Socialinių paslaugų namų direktorius:

14.1. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu jam nustatytas pareigas;

14.2. užtikrina socialinių paslaugų namų metinio veiklos plano projekto rengimą ir teikia jį tvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministrui;

14.3. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

14.4. organizuoja socialinių paslaugų namų darbą, kad būtų įgyvendinami socialinių paslaugų namų veiklos tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;

14.5. atsako už socialinių namų veiklos tikslų įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą;

14.6. pagal kompetenciją sudaro sutartis socialinių paslaugų namų veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

14.7. tvirtina:

14.7.1. socialinių paslaugų namų struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, tarnybinių atlyginimų koeficientus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

14.7.2. socialinių paslaugų namų darbo tvarkos taisykles, padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus, socialinių paslaugų namų gyventojų vidaus tvarkos taisykles;

14.8. priima į pareigas ir iš jų atleidžia socialinių paslaugų namų darbuotojus;

14.9. skatina socialinių paslaugų namų darbuotojus, vykdo kitas personalo valdymo funkcijas;

14.10. disponuoja socialinių paslaugų namams skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo banko čekius, įgaliojimus ir kitus dokumentus;

14.11. atstovauja socialinių paslaugų namams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, taip pat bendradarbiauja su kitais Lietuvos Respublikos ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

14.12. užtikrina racionalų ir taupų socialinių paslaugų namų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

14.13. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą ir užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi ir teikiami nustatytu laiku;

14.14. vykdo kitas socialinės globos teikimą reglamentuojančių teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

 1. Socialinių paslaugų namų direktoriaus pavaduotoją (-us) priima į pareigas ir iš jų atleidžia socialinių paslaugų namų direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Socialinių paslaugų namų direktoriaus pavaduotojas (-ai) yra tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) socialinių paslaugų namų direktoriui.
 2. Socialinių paslaugų namų direktoriaus pavaduotojas (-ai):

16.1. pagal socialinių paslaugų namų direktoriaus nustatytas administravimo sritis koordinuoja ir kontroliuoja   socialinių paslaugų namams pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

16.2. vykdo kitas  socialinių paslaugų namų direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 1. Laikinai nesant socialinių paslaugų namų direktoriaus (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais), jo funkcijas vykdo socialinių paslaugų namų direktoriaus įsakymu paskirtas socialinių paslaugų namų direktoriaus pavaduotojas arba padalinio vadovas.

V SKYRIUS
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 1. Socialinių paslaugų namų vidaus auditą atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.
 2. Socialinių paslaugų namų valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
 3. Socialinių paslaugų namų finansų kontrolė vykdoma socialinių paslaugų namų direktoriaus nustatyta tvarka.
 4. Socialinių paslaugų namų metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę vykdo socialinių paslaugų namų direktorius. 

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Socialinių paslaugų namai pertvarkomi, reorganizuojami ir likviduojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

_________________


© Adakavo socialinių paslaugų namai