J. Adakauskio g. 1, Adakavas, LT-73444 Tauragės r., į.k. 190790919          Darbo laikas: I - IV 8 - 17 val. V 8 - 14.30 val.     8-446-58-988      info@adakavosgn.lt

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

 

Adakavo socialinių paslaugų namai kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio mėn. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Tauragės savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra

 


Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Tauragės regione (projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-12-0001)

 2021-04-21 pasirašyta projekto ,,Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Tauragės regione“ (projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-12-0001) finansavimo sutartis. Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusį dalyvavimą bendruomenėje.

            Projekto metu numatoma:

  • pritaikyti dalį esamo Adakavo socialinių paslaugų namų pastato, įrengiant 40 vietų paslaugų gavėjams;
  • pastatyti 3 grupinius gyvenimo namus ir 1 savarankiško gyvenimo namus, kuriuose bus apgyvendinta 40 asmenų;
  • įsigyti apsaugotą būstą ir apgyvendinti 4 asmenis;
  • įkurti socialines dirbtuves

             Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, projekto vertė – 1 736 265,51 Eur. Numatoma projekto trukmė – 22 mėn.


Pradedamas įgyvendinti projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Jurbarko rajono savivaldybės administracija 2021 m. balandžio 20 d. pasirašė projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“, projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-12-0003, sutartį, kurioje numatytos projektui įgyvendinti skirtos finansavimo lėšos, finansavimo tvarka ir sąlygos. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1.118.279,00 Eur (vienas milijonas vienas šimtas aštuoniolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt devyni eurai 00 ct).
Projekto metu Jurbarko rajono savivaldybei panaudos pagrindais perduotuose valstybinės žemės sklypuose (Lauko g. 18, Jurbarko m.; Vasaros g. 1, Jurbarko m.; Nemuno g. 83A, Smalininkų m.) numatoma pastatyti 3 grupinio gyvenimo namus (toliau – GGN) po 10 vietų kiekviename. Pastatytuose GGN bus apgyvendinta 30 asmenų iš Adakavo socialinių paslaugų namų (toliau – Adakavo SPN).
Siekiant didinti proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų turinčių asmenų įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius įgūdžius, projekto įgyvendinimo metu planuojama sudaryti tinkamas sąlygas dienos užimtumo ir socialinių dirbtuvių, nukreiptų į skalbimo paslaugų teikimą, veikloms. Dienos užimtumo veiklos būtų vykdomos jau įrengtose patalpose, o socialinių dirbtuvių veiklai numatoma remontuoti patalpas bei įsigyti būtiną įrangą ir baldus. Įgyvendinus projektą socialinių dirbtuvių veikloje dalyvaus 12 asmenų, dienos užimtumo centre lankysis 18 asmenų.
Įgyvendinus projektą bus sudaryta galimybė pertvarkyti socialinės globos įstaigą Adakavo SPN, apgyvendinant tikslinės grupės asmenis bendruomenėse ir kuriant bendruomenines socialines paslaugas, tokiu būdu užtikrinant sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.
Projekto veiklas planuojama įgyvendinti iki 2023 m. vasario 28 d.
Jurbarko rajono savivaldybės administracija šį projektą įgyvendins kartu su partneriais: Adakavo socialinių paslaugų namai ir viešąja įstaiga „Jurbarko socialinės paslaugos“.


Pradedamas įgyvendinti projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Tauragės regione, Pagėgių savivaldybėje“

Pagėgių savivaldybės administracija 2020 m. gruodžio 15 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-12-0004 „Bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Tauragės regione, Pagėgių savivaldybėje“ sutartį. Projekto vertė – 386.877,82 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektą administruoja Pagėgių savivaldybės administracija.

Projekto problema ir projekto poreikis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva nuo 2014 m. vykdoma Institucinės globos pertvarka – perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas. Viena šio plano dalių yra susijusi su didelių socialinės globos įstaigų pertvarkymu – apgyvendinant tikslines grupes bendruomenėse ir kuriant bendruomenines socialines paslaugas. Pertvarkos eigoje asmenims su proto ar psichikos negalia Pagėgių savivaldybėje kuriamos dienos užimtumo centro/ socialinių dirbtuvių paslaugos, steigiami grupinio gyvenimo namai. Projekto tikslas – sudaryti galimybes kiekvienam neįgaliajam gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame.

Siekiant, kad asmenys su proto ir (arba) psichikos negalia (0-40 proc.) galėtų gyventi savarankiškai ar iš dalies savarankiškai socialinių, sveikatos priežiūros, užimtumo, švietimo, kultūros ir kito pobūdžio paslaugas gauti bendruomenėje Pagėgių miete bus steigiami grupinio gyvenimo namai į kuriuos iš Adakavo SPN perkeliami 10 asmenų su proto ir (ar) psichikos negalia. Taip pat bus kuriamas dienos užimtumo centras/socialinės dirbtuvės, kuriose dienos užimtumui numatomos 3 vietos, skalbimo paslaugoms numatomos 7 vietos, viso 10 vietų.

Projekto tikslinė grupė – iš Adakavo SPN perkeliami asmenys su proto ir (ar) psichikos negalia, 10 asmenų.

Įgyvendinus projektą, Pagėgių savivaldybėje bus sukurtos sąlygos asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia (0-40 proc.) gyventi savarankiškai ar iš dalies savarankiškai socialinių, sveikatos priežiūros, užimtumo, švietimo, kultūros ir kito pobūdžio paslaugas gaunant bendruomenėje bei padidintos galimybės įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje.

Projekto socialiniai partneriai: Adakavo socialinių paslaugų namai, Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namai, Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija.

Projekto veiklų įgyvendinimas numatytas iki 2023 m. sausio 31 d.


PROJEKTAS

Garsiniai leidiniai buria bendruomenes: specialiosios bibliotekos, socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir vietos gyventojų bendradarbiavimo modelis

(tikslus projekto pavadinimas)

PARAIŠKA

Paraiškos Nr. Pr (6.3) – 1429

Programa: Menas žmogaus gerovei 2022-1

Kultūros ar meno sritis: Literatūra

 INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Forma patvirtinta Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. KRF-59(1.15E)

Projekto įgyvendinimo forma:

Susitikimai, Visuomeninė iniciatyva, Audio knygos leidyba, Renginių ciklas (festivalis, paroda, knygos leidyba, seminaras, koncertas ir pan.)

 Numatomi projekto įgyvendinimo terminai:

2022-02-14 (Projekto (jo etapo) pradžia)

2022-12-05 (Projekto (jo etapo) pabaiga)

Projekto įgyvendinimo vieta: Adakavas, Tauragės rajonas, Lietuva
Platesnę informaciją rasite nuorodoje: čia


 

Projekto pavadinimas:
„Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Tauragės regione“.
Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas:
08.1.1-CPVA-V-427 Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą.

Projekto vertė: 1.736.265,51

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:
Sutarties įsigaliojimo data 2021-04-21
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-02-28

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

 


 

Projekto pavadinimas:
„Apsaugoto būsto paslaugų teikimas Tauragės regiono neįgaliesiems“
Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas:
Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001 „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“.

Projekto vertė: 404533,90

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2020-04-30
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-04-30

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

 


 

Projekto pavadinimas:
„Pagalbos priimant sprendimus paslaugų teikimas Tauragės regiono neįgaliesiems“
Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas:
Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001 „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“.

Projekto vertė: 187149,92

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2020-04-30
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-04-30

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

 

 


 

Projekto pavadinimas:
„Adakavo socialinių paslaugų namų specializuotos slaugos/globos pastato išorės remonto darbai“
Numatomos investicijų projekto veiklos:
2021 metai -226 tūkst. Eur. Cokolio remonto darbai ir kiemo aikštelės sutvarkymas.
2022 metai- 94 tūkst Eur. Stogo dangos keitimas ir balkonų remontas.
Bendra investicijų projekto vertė, tūkst. Eur.: 320 tūkst.Eur,

Investicijų projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-2022 metai
Projektas finansuojamas iš VIP lėšų.

 

 


 

Projekto pavadinimas:
„Neįgalių asmenų gyvenimo sąlygų gerinimas socialinių paslaugų namuose“.

Projekto vertė: 3 814,85

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2021 – 01- 30 iki 2021 – 12 – 31
Projektas finansuojamas iš Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšų.

 

© Adakavo socialinių paslaugų namai