J. Adakauskio g. 1, Adakavas, LT-73444 Tauragės r., į.k. 190790919          Darbo laikas: I - IV 8 - 17 val. V 8 - 14.30 val.     8-446-58-988      info@adakavosgn.lt

SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PERKAMŲ
1 (VIENAS) DVIEJŲ KAMBARIŲ BUTAS PIRKIMO DOKUMENTAI

1. Adakavo socialinių paslaugų namai (toliau – įstaiga), siekdama išplėsti galimybes aprūpinti apsaugo būstu asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, skelbiamų derybų būdu Tauragės mieste perka du dviejų kamabarių butus,  naudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Pirkimams vykdyti sudaryta Apsaugoto būsto pirkimo komisija (toliau – Komisija).

2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036.

3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų reikalavimų.

4. Perkančioji organizacija – atstovaujama Adakavo socialinių paslaugų namų, J. Adakauskio g. 1, Adakavo km., Skaudvilės sen. Tauragės raj., kodas 190790919, tel.: (8 446) 58-988, faksas (8 446) 58-988.

5. Už pirkimo dokumentus mokestis neimamas.

6. Kandidatai privalo atidžiai perskaityti visus sąlygų aprašo reikalavimus, jų priedus ir laikytis juose nustatytų reikalavimų.

7. Išlaidos, susijusios su dalyvavimu derybose, kandidatams nekompensuojamos.

8. Pirkimo objektas yra skaidomas į dalis. Kandidatai gali pateikti pasiūlymą  vienam dviejų kambarių butui, taip pat du dviejų kambarių butams,  esančius Tauragės mieste, su patogumais.

9. Reikalavimai perkamam butui:

9.1.  perkamo vieno dviejų kambarių buto naudingasis plotas turi būti ne mažesnis kaip 35 kv.m. ir ne didesnis kaip 55 kv. m.

10. Perkami vienas dviejų kambarių butas, esantys Tauragės mieste.

11. Buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį. Butai turi būti įvertinti ir sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus. Butai turi būti geros techninės būklės, tvarkingi, atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos ir kt.) reikalavimus:

11.1. santechnikos įranga (vamzdynas, vonia arba dušas, klozetas, plautuvė, praustuvas,  vandens maišytuvai turi būti be defektų, nesusidėvėję);

11.2. tvarkinga elektros instaliacija, jungtukai, šakutės lizdai, be defektų;

11.3. sienos, lubos ir grindys turi būti tvarkingos, švarios (neturi būti pelėsio);

11.4. durys, langai turi būti sandarūs, techniškai tvarkingi su privaloma furnitūra;

11.5. tvarkinga, geros techninės būklės elektrinė viryklė su orkaite;

11.6. bute turi būti įrengti ir veikiantys elektros, vandens, dujų ir kiti apskaitos prietaisai.

12. Perkamas būstas turi būti tinkamas gyventi be papildomų remonto išlaidų, o esant poreikiui butą remontuoti, toks pasiūlymas atmetamas, nebent nustatyti trūkumai, kurie turi būti nustatyti atskirame akte ir būtų ištaisyti ar remontas atliktas pardavėjo iki pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos.  Šie trūkumai turi būti ištaisyti ne vėliau kaip per 1 mėn.

13. Įvykdžius pirkimo procedūras, butai ir jų priklausiniai (sandėliukai rūsyje) turi būti perduodami geros techninės būklės, tvarkingi, švarūs, palaisvinti, be jokių apsunkinimų disponuoti ir valdyti, nereikalaujantys papildomų remonto ar kitokio tvarkymo išlaidų.

14. Turi būti sumokėti visi mokesčiai už komunalines paslaugas, karštą ir šaltą vandenį, elektros ir šiluminę energiją, dujas, vietinė rinkliava ir kt.

15. Iki buto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo butas negali likti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas, uždėtas areštas ar kitaip suvaržytos buto valdymo ir naudojimo teisės. Taip pat iki buto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo, bute neturi likti registruotų kitų asmenų, o butas neturėtų būti kitų asmenų deklaruojamas kaip gyvenamoji vieta. Jeigu butas buvo įsigytas už kreditavimo įstaigų kreditus ir / ar paraiškos teikimo metu liko neįvykdytų įsipareigojimų, iki buto nuosavybės įregistravimo, įsipareigojimai kreditavimo įstaigoms turi būti įvykdyti bei pateikti atitinkamai tai įrodantys dokumentai.

16. Neperkamas butas, jeigu jis yra:

16.1. bendrabučio tipo; su krosniniu ar elektriniu šildymu, pereinamais kamabariais, su dujų balionais;

16.2. įrengtas pusrūsiuose, palėpėse, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengti butai, poilsiui skirtos patalpos;

16.3. kurio patalpų išdėstymas nesutampa su buto kadastrinėje byloje nurodytais duomenimis;

16.4. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

16.5. nepilnai užbaigtas (baigtumas nėra 100 procentų).  Jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turi būti įrengtas iki pirkimo pardavimo sutartyje nurodytos datos. 16.6. jeigu buto fizinis nusidevėjimas yra 60 ir daugiau procentų

PARAIŠKŲ PARENGIMO IR PATEIKIMO SĄLYGOS

17. Kandidatai pirkimo dokumentus (sąlygas, paraišką) ir kitus dokumentus, susijusius su socialinio būsto pirkimu, gali gauti Adakavo socialinių paslaugų namuose, administracinėse patalpose, tel. (8 446) 58-988,  el. p. info@adakavosgn.lt  Pirkimo sąlygos kelbiamos Adakavo socialinių paslaugų namų  interneto svetainėje https://adakavosgn.lt/. Pirkimo dokumentai kandidatui paprašius pateikiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kandidato prašymo pateikti šiuos dokumentus gavimo dienos.

18. Paraiškas dalyvauti pirkime gali pateikti fiziniai ir juridiniai asmenys. Jeigu kandidato pasiūlymas ir parduodamų daiktų dokumentai gaunami pasibaigus perkančiosios organizacijos skelbime nustatytam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui. Adakavo socialinių paslaugų namai neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių paraiškos nebuvo gautos ar gautos pavėluotai.

19. Paraiškos turi būti pateiktos lietuvių kalba užklijuotame voke. Ant voko nurodomi kandidato rekvizitai (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris, įmonės pavadinimas, adresas ir telefono numeris) ir užrašas „Adakavo socialinių paslaugų namai. Du dviejų kambarių butų pirkimui  Tauragės mieste pirkimo konkursui“. Neatplėšti iki skelbime nurodyto paraiškų pateikimo termino“.

20. Kartu su paraiška (pasiūlymu) kandidatas pateikia:

20.1. buto nuosavybę patvirtinančius dokumentus (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą ar kopiją);

20.2. buto kadastrinių matavimų bylos kopijas ir (ar) kitus papildomus dokumentus;

20.3. komunalines paslaugas teikiančių įmonių buto savininkui pateiktus ir jo apmokėtus kvitus už komunalinių paslaugų tiekimą (kuriuose matyti paskutiniai atsiskaitymai už komunalines paslaugas) arba komunalines paslaugas teikiančių įmonių pažymas apie turimą įsiskolinimą / įsiskolinimo neturėjimą;

20.4. įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas;

20.5. buto energinio naudingumo klasės nustatymo pažymą ar jos patvirtintą kopiją.

21. Kandidatas paraiškoje turi nurodyti, ar nekilnojamasis daiktas parduodamas kartu su jam priskirtu žemės sklypu. Tuo atveju, kai kandidatas neparduoda nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo, jis privalo nurodyti nekilnojamajam daiktui priskirto žemės sklypo naudojimo sąlygas.

22. Jeigu buto savininko (pardavėjo) šeimoje yra nepilnamečių vaikų, teismo sprendimas dėl leidimo parduoti butą pateikiamas notarų biurui, kuriame bus vykdomas sandoris, iki buto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo datos.

23. Paraiškos pristatomos arba siunčiamos registruotu laišku adresu: Adakavo socialinių paslaugų namai, J. Adakauskio g. 1, Adakavo km., Skaudvilės sen. Tauragės raj. Administracijos specialistas ant voko deda spaudą „Gauta“, kuriame pažymimas voko gavimo laikas (data, valanda, minutės).

Administracijos specialistas ant voko deda spaudą „Gauta“, kuriame pažymimas voko gavimo laikas (data, valanda, minutės).

24. Paraiška ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, susiūti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedami įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

25. Kandidatas iki galutinio paraiškų pateikimo termino turi teisę pakeisti, papildyti arba atšaukti savo paraišką. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad paraiška atšaukiama, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Adakavo socialinių paslaugų namai jį gauna raštu iki paraiškos pateikimo termino pabaigos. Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos prašoma likus ne mažiau kaip 6 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkančioji organizacija (Komisija) ją pateikia visiems kandidatams ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

© Adakavo socialinių paslaugų namai