J. Adakauskio g. 1, Adakavas, LT-73444 Tauragės r., į.k. 190790919          Darbo laikas: I - IV 8 - 17 val. V 8 - 14.30 val.     8-446-58-988      info@adakavosgn.lt

Dienos socialinė globa institucijoje ↗

Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
Paslauga teikiama, atsižvelgiant į individualius asmens ir jo šeimos poreikius.

Ilgalaikė socialinė globa ↗

Tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba.

Trumpalaikė socialinė globa ↗

Tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba.

Laikinas atokvėpis ↗

Savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas asmenims su proto ar (ir) psichikos negalia, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis ar studijos ar kt.). Laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa, savo namuose..

Integrali pagalba asmens namuose Tauragės rajono gyventojams ↗

Tai visuma paslaugų, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra dienos metu asmens namuose. Šią pagalbą teikia specialistų komanda, kurios tikslas – išsiaiškinti socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas taikant efektyvias slaugos, pagalbos priemones bei socialines paslaugas.

Dienos socialinė globa asmens namuose ↗

Sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi savo namuose, bendruomenėje, užtikrinant tinkamų socialinės globos paslaugų teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti.

 

Dienos socialinė globa institucijoje

Paslaugos pavadinimas,
aprašymas, teikimo trukmė
Dienos socialinė globa institucijoje – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
Paslauga teikiama, atsižvelgiant į individualius asmens ir jo šeimos poreikius. Dienos socialinės globos paslaugas teikia specialistų komanda: socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjai, užimtumo specialistai, kiti specialistai (pagal poreikį).
Teikimo trukmė: dienos socialinė globa institucijoje teikiama iki 8 val. per dieną 5 kartus per savaitę (pirmadieniais – penktadieniais nuo 8 val. iki 17 val.)
Teikimo vieta:
Prezidento g. 21 Tauragė
Paslaugos gavėjai Dienos socialinės globos institucijoje gavėjais gali būti suaugę asmenys su sunkia negalia bei senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia, deklaravę gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantys Tauragės rajono savivaldybėje, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas dienos socialinės globos poreikis.
Kur kreiptis? Paslaugos skyrimą vykdo Tauragės savivaldybės SPS ( 110 kab.) Taip pat informacijos galima teirautis pas pavaduotoją padalinyje
Tel.Nr. 8-650 1-54-93
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti 1. Asmuo (rūpintojas, globėjas), pageidaujantis gauti paslaugą, kreipiasi į Tauragės savivaldybės SPS specialistus ir pateikia nustatytus dokumentus:
• prašymas – paraiška, asmens
tapatybę patvirtinantis dokumentas;
• neįgaliojo pažymėjimas
(neįgalumo nustatymo pažyma);
• specialiojo poreikio nustatymo
pažymos;
• kiti dokumentai, patikslinantys socialinių paslaugų poreikį.
2. Tauragės savivaldybės SPS specialistai parengia trišalę „Dienos socialinės globos paslaugų institucijoje teikimo ir lėšų kompensavimo sutartį“ (kurioje numatyta kaina, apmokėjimo sąlygos, šalių įsipareigojimai, teisės, paslaugos sustabdymo ir nutraukimo sąlygos), suformuoja asmens bylą ir perduoda paslaugos vykdytojui, t.y. Adakavo socialinių paslaugų namų Tauragės padaliniui.
Apmokėjimo sąlygos (kaina)

Dienos socialinės globos paslaugos kaina, nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo„ patvirtinta Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, tvirtina Adakavo socialinių paslaugų namų direktorius.
Paslaugos kaina:
Mieste gyvenantiems paslaugų gavėjams – 1267,57 Eur.
Kaime gyvenantiems paslaugų gavėjams – 1380,57 Eur

 

Ilgalaikė socialinė globa

Paslaugos pavadinimas, aprašymas,
teikimo trukmė, vieta
Ilgalaikė socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba.
Teikimo vieta
Paslauga teikiamos Adakavo socialinių paslaugų namuose adresu: J. Adakauskio g. 1 ,Adakavo k., Skaudvilės sen., Tauragės r, sav,
Paslaugos gavėjai Suaugę asmenys nuo 18 m., turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
Kur kreiptis? 1. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą
asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;
2. Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo socialinių paslaugų įstaigoje, priima
savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
3. Miesto (rajono) savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą siųsti asmenį į socialinių
paslaugų namus, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar dalininku (savininku) yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau vadinama – valstybės socialinių paslaugų namai), sprendimo kopiją išsiunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
4. Socialinių paslaugų namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami pagal galimybes
atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą;
5. Prieš apgyvendinant asmenį socialinių paslaugų namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į
socialinių paslaugų namus;
6. Jei socialinių paslaugų namuose yra laisvų vietų, Departamentas siuntimą išrašo ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos. Siuntimas
pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama
socialinių paslaugų namams, į kuriuos asmuo siunčiamas;
7. Neįgaliųjųreikalų departamento siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai
sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo;
8. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui,
rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per
nurodytą laiką negali apsigyventi socialinių paslaugų namuose;
9. Jeigu asmuo neapsigyvena socialinių paslaugų namuose per siuntimo galiojimo terminą,
sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios;
10. Prieš pradedant teikti socialinę globą, asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos
nariams ar artimiesiems giminaičiams sudaromos sąlygos apsilankyti socialinių paslaugų namuose ir susipažinti su socialinių paslaugų įstaigos teikiamomis paslaugomis.
11. Į socialinių paslaugų namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis, bei esant ūmiai psichozei.
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti 1. Amens, norinčio apsigyventi socialinių paslaugų namuose ar jo globėjo, prašymas ir siuntimas į socialinių paslaugų namus;
2. Sutartis dėl apgyvendinimo socialinių paslaugų namuose;
3. Neįgaliojo pažymėjimas (darbingumo lygio nustatymo pažyma) ir specialiojo poreikio nustatymo pažymų kopijos (SP-1, SP-2 formos);
4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė);
5. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
6. Medicinos dokumentų išrašas (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apgyvendinimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai;
7. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
8. Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
9. Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma);
10. Teismo nutartys dėl neveiksnumo, riboto veiksnumo ir globėjo/rūpintojo paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu);
Apmokėjimo sąlygos (kaina) Ilgalaikės socialinės globos kaina asmeniui be sunkios negalios mėnesiui – 1190 Eur.
Ilgalaikės socialinės globos kaina asmeniui su sunkia negalia mėnesiui – 1440 Eur.

Trumpalaikė socialinė globa

Paslaugos pavadinimas, aprašymas,
teikimo trukmė, vieta
Trumpalaikė socialinė globa institucijoje – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba.
Teikimo trukmė: Trumpalaikė socialinė globa teikiama suaugusiems asmenims su negalia ne mažiau kaip 12 val. per parą iki 6 mėn. per metus.
Trumpalaikei socialinei globai teikti, Adakavo socialinių paslaugų namuose skirtos 2 planinės vietos per metus.
Teikimo vieta: Paslauga teikiama Adakavo socialinių paslaugų namuose, adresu: J. Adakauskio g. 1 ,Adakavo k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.
Paslaugos gavėjai Suaugę asmenys nuo 18 m., turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
Kur kreiptis? 1. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą
asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;
2. Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo socialinių paslaugų įstaigoje, priima
savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
3. Miesto (rajono) savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą siųsti asmenį į socialinių
paslaugų namus, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar dalininku (savininku) yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau vadinama – valstybės socialinių paslaugų namai), sprendimo kopiją išsiunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
4. Socialinių paslaugų namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami pagal galimybes
atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą;
5. Prieš apgyvendinant asmenį socialinių paslaugų namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į socialinių paslaugų namus;
6. Jei socialinių paslaugų namuose yra laisvų vietų, Departamentas siuntimą išrašo ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos. Siuntimas pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama socialinių paslaugų namams, į kuriuos asmuo siunčiamas;
7. Neįgaliųjųreikalų departamento siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai
sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo;
8. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui,
rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per
nurodytą laiką negali apsigyventi socialinių paslaugų namuose;
9. Jeigu asmuo neapsigyvena socialinių paslaugų namuose per siuntimo galiojimo terminą,
sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios;
10. Prieš pradedant teikti socialinę globą, asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos
nariams ar artimiesiems giminaičiams sudaromos sąlygos apsilankyti socialinių paslaugų namuose ir susipažinti su socialinių paslaugų įstaigos teikiamomis paslaugomis.
11. Į socialinių paslaugų namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis, bei esant ūmiai psichozei
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti 1.Asmens, norinčio apsigyventi socialinių paslaugų namuose ar jo globėjo, prašymas;
2.Sutartis dėl apgyvendinimo socialinių paslaugų namuose;
3.Neįgaliojo pažymėjimas (darbingumo lygio nustatymo pažyma) ir specialiojo poreikio nustatymo pažymų kopijos (SP-1, SP-2 formos);
4.Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė);
5.Medicinos dokumentų išrašas (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apgyvendinimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai;
6.Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
7.Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
8.Tteismo nutartys dėl neveiksnumo, riboto veiksnumo ir globėjo/rūpintojo paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu);
9. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
10. Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
11.Teismo nutartys dėl neveiksnumo, riboto veiksnumo ir globėjo/rūpintojo paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu);
Apmokėjimo sąlygos (kaina) Trumpalaikės socialinės globos kaina asmeniui be sunkios negalios mėnesiui – 995 Eur.,
trumpalaikės socialinės globos kaina asmeniui su sunkia negalia mėnesiui – 1090 Eur.

 

Laikinas atokvėpis

Paslaugos pavadinimas, aprašymas,
teikimo trukmė, vieta
Laikinojo atokvėpio paslauga – savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas asmenims su proto ar (ir) psichikos negalia, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis ar studijos ar kt.). Laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa, savo namuose.
Teikimo trukmė: Paslauga teikiama iki 24 valandų per parą/ 7 parų per savaitę, atsižvelgiant į paslaugos gavėjo ( jo šeimos, tėvų ar globėjų poreikį), bet ne ilgiau nei iki 3 mėnesių.
Teikimo vieta:
Paslauga teikiama Adakavo socialinių paslaugų namuose adresu: J. Adakauskio g. 1 ,Adakavo k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.
Laikinojo atokvėpio paslaugai institucijoje teikti, Adakavo socialinių paslaugų namuose, skirtos 2 planinės vietos per metus
Paslaugos gavėjai Suaugę asmenys nuo 18 m., turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
Kur kreiptis? 1. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą
asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;
2. Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo socialinių paslaugų įstaigoje, priima
savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
3. Miesto (rajono) savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą siųsti asmenį į socialinių
paslaugų namus, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar dalininku (savininku) yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau vadinama – valstybės socialinių paslaugų namai), sprendimo kopiją išsiunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
4. Socialinių paslaugų namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami pagal galimybes
atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą;
5. Prieš apgyvendinant asmenį socialinių paslaugų namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į
socialinių paslaugų namus;
6. Jei socialinių paslaugų namuose yra laisvų vietų, Departamentas siuntimą išrašo ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos. Siuntimas pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama socialinių paslaugų namams, į kuriuos asmuo siunčiamas;
7. Neįgaliųjųreikalų departamento siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai
sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo;
8. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui,
rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per
nurodytą laiką negali apsigyventi socialinių paslaugų namuose;
9. Jeigu asmuo neapsigyvena socialinių paslaugų namuose per siuntimo galiojimo terminą,
sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios;
10. Prieš pradedant teikti socialinę globą, asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos
nariams ar artimiesiems giminaičiams sudaromos sąlygos apsilankyti socialinių paslaugų namuose ir susipažinti su socialinių paslaugų įstaigos teikiamomis paslaugomis.
11. Į socialinių paslaugų namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis, bei esant ūmiai psichozei.
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti 1. Asmenys laikinojo atokvėpio paslaugai gali būti apgyvendinami savivaldybių sprendimu (kai paslaugas organizuoja savivaldybė) arba socialinių paslaugų namų ir paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) tarpusavio susitarimu.
2. Asmuo (globėjas, rūpintojas), pageidaujantis, kad būtų skirta laikinojo atokvėpio paslauga institucijoje, kreipiasi: į gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyrių arba tiesiogiai į socialinių paslaugų namų administraciją.
Apmokėjimo sąlygos (kaina) Laikinojo atokvėpio paslaugos institucijoje kaina asmeniui su vidutine negalia mėnesiui – 995 Eur.
laikinojo atokvėpio paslaugos institucijoje kaina asmeniui su sunkia negalia mėnesiui – 1090 Eur.

Integrali pagalba asmens namuose Tauragės rajono gyventojams

Paslaugos pavadinimas,
aprašymas, teikimo

trukmė
Integrali pagalba asmens namuose Tauragės rajono gyventojams –  tai visuma paslaugų, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra dienos metu asmens namuose. Šią pagalbą teikia specialistų komanda, kurios tikslas – išsiaiškinti socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas taikant efektyvias slaugos, pagalbos priemones bei socialines paslaugas.  Specialistų  komandą sudaro socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, bendrosios praktikos slaugytoja, slaugytojos padėjėja ir kineziterapeutas. Paslaugos kurias gauna žmogus: informavimas, konsultavimas, bendravimo paslaugos, asmens higienos paslaugos, kasdieninio gyvenimo įgūdžių palaikymas, asmens priežiūra dienos metu, sveikatos priežiūros paslaugos, asmens higienos paslaugos.
Teikimo trukmė: Integrali pagalba teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną 5 kartus per savaitę (pirmadieniais – penktadieniais).
Dažniausiai siūlomos paslaugų teikimo valandos yra keturios:
–        rytinės 4 val. nuo 8 iki 12 val.
–        popietinės 4 val. nuo 12 iki 16 val.
Teikimo vieta:
Paslaugas gaunančio asmens namuose
Paslaugos gavėjai Integralios pagalbos gavėjais gali būti suaugę asmenys su sunkia negalia bei senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia, deklaravę gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantys Tauragės rajono savivaldybėje, kuriems  teisės aktų tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis; specialus nuolatinės priežiūros poreikis.
Kur kreiptis? Paslaugos skyrimą vykdo Tauragės savivaldybės SPS ( 110 kab.)  Asmuo pageidaujantis gauti integralios pagalbos paslaugas ar vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas dėl šių paslaugų skyrimo turi kreiptis į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikti nustatytos formos prašymą bei kitus būtinus dokumentus.
Dėl detalesnės informacijos galima kreiptis į socialinę darbuotoją tiesiogiai dirbančią su projektu
Tel.nr. 8-652 0-33-00
Dokumentai, kuriuos
reikia pateikti
1. Asmuo (rūpintojas, globėjas), pageidaujantis gauti paslaugą, kreipiasi į Tauragės savivaldybės SPS specialistus ir pateikia nustatytus dokumentus:
• prašymas – paraiška, asmens
tapatybę patvirtinantis dokumentas;
• neįgaliojo pažymėjimas
(neįgalumo nustatymo pažyma);
• specialiojo poreikio nustatymo
pažymos;
• kiti dokumentai, patikslinantys socialinių paslaugų poreikį.
Apmokėjimo sąlygos Mokėjimas už integralios pagalbos paslaugas sudaro nuo 5 iki 20 procentų asmens gaunamų pajamų. Konkretus mokėjimo dydis priklauso nuo teikiamų paslaugų trukmės ir asmeniui taikomas tik už teikiamas dienos socialinės globos paslaugas.
Paslaugos kaina:
2 val. – 456,16 Eur. (asmens mokama suma 5% nuo visų gaunamų pajamų)
4 val.  – 912,31 Eur. (asmens mokama suma 10% nuo visų gaunamų pajamų)

6val. – 1368,47 Eur. (asmens mokama suma 15% nuo visų gaunamų pajamų)
8 val. – 1824,62 Eur. (asmens mokama suma 20% nuo visų gaunamų pajamų)

Dienos socialinė globa asmens namuose

Paslaugos pavadinimas,
aprašymas,
teikimo
trukmė
Dienos socialinės globos asmens namuose tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi savo namuose, bendruomenėje, užtikrinant tinkamų socialinės globos paslaugų teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti.
Dienos socialinė globa institucijoje – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
Paslauga teikiama, atsižvelgiant į individualius asmens ir jo šeimos poreikius. Dienos socialinės globos paslaugas teikia specialistų komanda: socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytoja.
Teikimo trukmė: dienos socialinė globa asmens namuose teikiama  8 val. per dieną 5 kartus per savaitę (pirmadieniais – penktadieniais nuo 8 val. iki 16 val.  arba nuo 9 val. iki 17 val.)
Teikimo vieta:
Asmenų gaunančių paslaugas namuose
Paslaugos gavėjai Dienos socialinės globos gavėjais gali būti suaugę asmenys su sunkia negalia bei senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia, deklaravę gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantys Tauragės rajono savivaldybėje, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas dienos socialinės globos poreikis.
Kur kreiptis? Paslaugos skyrimą vykdo Tauragės savivaldybės SPS ( 110 kab.)
Taip pat informacijos galima teirautis pas:
pavaduotoją padalinyje tel. Nr. 8-650 1-54-93
socialinę darbuotoją Ritą tel. Nr. 8-655 2-33-42
Dokumentai, kuriuos
reikia pateikti
1. Asmuo (rūpintojas, globėjas), pageidaujantis gauti paslaugą, kreipiasi į Tauragės savivaldybės SPS specialistus ir pateikia nustatytus dokumentus:
• prašymas – paraiška, asmenstapatybę patvirtinantis dokumentas;
• neįgaliojo pažymėjimas(neįgalumo nustatymo pažyma);
• specialiojo poreikio nustatymo pažymos;
• kiti dokumentai, patikslinantys socialinių paslaugų poreikį.
2. Tauragės savivaldybės SPS specialistai parengia trišalę „Dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose teikimo ir lėšų kompensavimo sutartį“ (kurioje numatyta kaina, apmokėjimo sąlygos, šalių įsipareigojimai, teisės, paslaugos sustabdymo ir nutraukimo sąlygos), suformuoja asmens bylą ir perduoda paslaugos vykdytojui, t.y. Adakavo socialinių paslaugų namų Tauragės padaliniui.
Apmokėjimo sąlygos Dienos socialinės globos paslaugos kaina, nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo„ patvirtinta Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, tvirtina Adakavo socialinių paslaugų namų direktorius.
Paslaugos kaina:
1824,62 Eur. (asmens mokėjimo dydis:  20% arba 30% nuo visų gaunamų pajamų)

© Adakavo socialinių paslaugų namai