J. Adakauskio g. 1, Adakavas, LT-73444 Tauragės r., į.k. 190790919          Darbo laikas: I - IV 8 - 17 val. V 8 - 14.30 val.     8-446-58-988      info@adakavosgn.lt

Apsaugotas būstas ↗

Tai konsultavimo, tarpininkavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos bei gyvenamosios vietos suteikimas bendruomenėje iš dalies savarankiškiems suaugusiems asmenims su psichikos negalia.

Dienos socialinė globa asmens namuose ↗

Sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi savo namuose, bendruomenėje, užtikrinant tinkamų socialinės globos paslaugų teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti.

Integrali pagalba asmens namuose ↗

Paslauga teikiama Tauragės raj. gyventojams. Tai visuma paslaugų, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra dienos metu asmens namuose.

Apsaugotas būstas

Paslaugos pavadinimas, aprašymas, teikimo trukmėApsaugotas būstas (AB) – tai konsultavimo, tarpininkavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos bei gyvenamosios vietos suteikimas bendruomenėje iš dalies savarankiškiems suaugusiems asmenims su psichikos negalia.
Apsaugotas būstas – tai paslauga, kai proto ar psichikos negalią turintys asmenys apgyvendinami jiems suteiktame būste ir tvarkosi savarankiškai, gaudami minimalią atvejo vadybininko pagalbą (iki 7 val. per savaitę). Apsaugoto būsto gyventojai patys gaminasi maistą, tvarkosi, apsiperka, lankosi užimtumo centruose, poliklinikose, kultūriniuose reginiuose. Atvejo vadybininkas pataria iškilus prob-lemoms, padeda tvarkyti finansus, pajamas, ugdo savarankiškumą, padeda atkurti socialinius ryšius. Jis taip pat stebi gyventojų sveikatos būklę, prižiūri, ar vartojami paskirti medikamentai. Viename tokiame būste gali gyventi iki 4 asmenų.
Paslaugos gavėjaiTeisę į apsaugoto būsto (AB) paslaugas turi nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys nuo 18 metų, kuriems nustatytas šių paslaugų poreikis. AB paslaugą gali gauti Adakavo socialinių paslaugų namų gyventojai ir Tauragės rajono savivaldybėje gyvenantys neįgalieji, kuriems nustatytas AB poreikis.
Dokumentai, kuriuos reikia pateiktihttps://www.pertvarka.lt/ii-pertvarkos-etapas-dokumentai/
Apmokėjimo sąlygos. KainaPaslauga yra finansuojama iš ES struktūrinių fondų pagal pateiktus apmokėjimo įkainius, kadangi paslauga yra pilotinė.
Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis:
2020-05-01 – 2023-04-30.

Integrali pagalba asmens namuose Tauragės rajono gyventojams

Paslaugos pavadinimas,
aprašymas, teikimo

trukmė
Integrali pagalba asmens namuose Tauragės rajono gyventojams –  tai visuma paslaugų, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra dienos metu asmens namuose. Šią pagalbą teikia specialistų komanda, kurios tikslas – išsiaiškinti socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas taikant efektyvias slaugos, pagalbos priemones bei socialines paslaugas.  Specialistų  komandą sudaro socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, bendrosios praktikos slaugytoja, slaugytojos padėjėja ir kineziterapeutas. Paslaugos kurias gauna žmogus: informavimas, konsultavimas, bendravimo paslaugos, asmens higienos paslaugos, kasdieninio gyvenimo įgūdžių palaikymas, asmens priežiūra dienos metu, sveikatos priežiūros paslaugos, asmens higienos paslaugos.
Teikimo trukmė: Integrali pagalba teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną 5 kartus per savaitę (pirmadieniais – penktadieniais).
Dažniausiai siūlomos paslaugų teikimo valandos yra keturios:
–        rytinės 4 val. nuo 8 iki 12 val.
–        popietinės 4 val. nuo 12 iki 16 val.
Teikimo vieta:
Paslaugas gaunančio asmens namuose
Paslaugos gavėjaiIntegralios pagalbos gavėjais gali būti suaugę asmenys su sunkia negalia bei senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia, deklaravę gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantys Tauragės rajono savivaldybėje, kuriems  teisės aktų tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis; specialus nuolatinės priežiūros poreikis.
Kur kreiptis?Paslaugos skyrimą vykdo Tauragės savivaldybės SPS ( 110 kab.)  Asmuo pageidaujantis gauti integralios pagalbos paslaugas ar vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas dėl šių paslaugų skyrimo turi kreiptis į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikti nustatytos formos prašymą bei kitus būtinus dokumentus.
Dėl detalesnės informacijos galima kreiptis į socialinę darbuotoją tiesiogiai dirbančią su projektu
Tel.nr. 8-652 0-33-00
Dokumentai, kuriuos
reikia pateikti
1. Asmuo (rūpintojas, globėjas), pageidaujantis gauti paslaugą, kreipiasi į Tauragės savivaldybės SPS specialistus ir pateikia nustatytus dokumentus:
• prašymas – paraiška, asmens
tapatybę patvirtinantis dokumentas;
• neįgaliojo pažymėjimas
(neįgalumo nustatymo pažyma);
• specialiojo poreikio nustatymo
pažymos;
• kiti dokumentai, patikslinantys socialinių paslaugų poreikį.
Apmokėjimo sąlygosMokėjimas už integralios pagalbos paslaugas sudaro nuo 5 iki 20 procentų asmens gaunamų pajamų. Konkretus mokėjimo dydis priklauso nuo teikiamų paslaugų trukmės ir asmeniui taikomas tik už teikiamas dienos socialinės globos paslaugas.
Paslaugos kaina:
2 val. – 380,08 Eur. (asmens mokama suma 5% nuo visų gaunamų pajamų)
4 val.  – 760,15 Eur. (asmens mokama suma 10% nuo visų gaunamų pajamų)

6val. – 1140,23 Eur. (asmens mokama suma 15% nuo visų gaunamų pajamų)
8 val. – 1520,30 Eur. (asmens mokama suma 20% nuo visų gaunamų pajamų)

Dienos socialinė globa asmens namuose

Paslaugos pavadinimas,
aprašymas,
teikimo
trukmė
Dienos socialinės globos asmens namuose tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi savo namuose, bendruomenėje, užtikrinant tinkamų socialinės globos paslaugų teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti.
Dienos socialinė globa institucijoje – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
Paslauga teikiama, atsižvelgiant į individualius asmens ir jo šeimos poreikius. Dienos socialinės globos paslaugas teikia specialistų komanda: socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytoja.
Teikimo trukmė: dienos socialinė globa asmens namuose teikiama  8 val. per dieną 5 kartus per savaitę (pirmadieniais – penktadieniais nuo 8 val. iki 16 val.  arba nuo 9 val. iki 17 val.)
Teikimo vieta:
Asmenų gaunančių paslaugas namuose
Paslaugos gavėjaiDienos socialinės globos gavėjais gali būti suaugę asmenys su sunkia negalia bei senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia, deklaravę gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantys Tauragės rajono savivaldybėje, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas dienos socialinės globos poreikis.
Kur kreiptis?Paslaugos skyrimą vykdo Tauragės savivaldybės SPS ( 110 kab.)
Taip pat informacijos galima teirautis pas:
pavaduotoją padalinyje tel. Nr. 8-650 1-54-93
socialinę darbuotoją Ritą tel. Nr. 8-655 2-33-42
Dokumentai, kuriuos
reikia pateikti
1. Asmuo (rūpintojas, globėjas), pageidaujantis gauti paslaugą, kreipiasi į Tauragės savivaldybės SPS specialistus ir pateikia nustatytus dokumentus:
• prašymas – paraiška, asmenstapatybę patvirtinantis dokumentas;
• neįgaliojo pažymėjimas(neįgalumo nustatymo pažyma);
• specialiojo poreikio nustatymo pažymos;
• kiti dokumentai, patikslinantys socialinių paslaugų poreikį.
2. Tauragės savivaldybės SPS specialistai parengia trišalę „Dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose teikimo ir lėšų kompensavimo sutartį“ (kurioje numatyta kaina, apmokėjimo sąlygos, šalių įsipareigojimai, teisės, paslaugos sustabdymo ir nutraukimo sąlygos), suformuoja asmens bylą ir perduoda paslaugos vykdytojui, t.y. Adakavo socialinių paslaugų namų Tauragės padaliniui.
Apmokėjimo sąlygosDienos socialinės globos paslaugos kaina, nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo„ patvirtinta Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, tvirtina Adakavo socialinių paslaugų namų direktorius.
Paslaugos kaina:
1520,30 Eur. (asmens mokėjimo dydis:  20% arba 30% nuo visų gaunamų pajamų)

© Adakavo socialinių paslaugų namai