Adakavo socialinių paslaugų namai

Gyvenk geriau! Mes tuo pasirūpinsime!

Adakavo socialinių paslaugų namai - Gyvenk geriau! Mes tuo pasirūpinsime!

Paslaugos

Ilgalaikė socialinė globa

Tikslas – užtikrinti kokybišką ir efektyvų ilgalaikių socialinių paslaugų teikimą gyventojams. Šiuo tikslu siekiama padėti patenkinti būtinus įvairiapusiškus poreikius, tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno asmens  reikmes, palaikyti ryšius su bendruomene, saugoti ir ginti jų teises bei interesus, sudaryti kuo geresnes gyvenimo sąlygas, atstatyti gebėjimus, kad patys galėtų savimi pasirūpinti,  užtikrinti jų saviraišką, savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

Teikiamos paslaugos:

· informavimas;  

 Įstaigos specialistai asmeniui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose. Sudaromos sąlygos gauti asmeniui reikiamą informaciją iš kitų institucijų. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.

· konsultavimas;

Supažindinama su gyventojų tvarkos taisyklėmis, asmenine atsakomybe. Sudaromos sąlygos konsultuotis su įvairiais globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti informaciją.   

 · tarpininkavimas ir atstovavimas;

Suteikiama pagalba gyventojui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius ir pan.), tarpininkaujant tarp asmens ir kitų institucijų. Tarpininkaujama asmeniui atkuriant ir palaikant ryšius su šeimos nariais, giminaičiais, draugais.

· individualių socialinės globos planų sudarymas;

 Periodiškas peržiūrėjimas, tikslinimas pagal įvertintus poreikius, numatant priemones, kuriomis bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo.

· asmens socialinio funkcionavimo galimybių atkūrimas, stiprinimas ir palaikymas;
· reikiamų dokumentų ruošimas ir pildymas;

· bendradarbiavimas su gyventojų šeimų nariais ir kitais artimaisiais;
· naujai atvykusių gyventojų adaptacijos problemų sprendimas;

· gyventojų tarpusavio pagalbos skatinimas, konfliktinių situacijų sprendimas ir kt.;

· asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;

Pagal įstaigos galimybes gyventojai aprūpinami individualiomis higienos priemonėmis, drabužiais, patalyne, rankšluosčiais ir kt. Personalo pagalba atliekant asmens higienos (plaukų, nagų kirpimas ir kt.) procedūros. Globos namų gyventojai savarankiškai patys naudojasi buitinėmis skalbimo mašina, džiovykle, dušu, ir kt.

· kasdieninės veiklos organizavimas;

 Kasdieninė veikla organizuojama pagal individualius poreikius ir savarankiškumo lygį, tai yra įsigyjant prekes, tvarkant pinigų apskaitą, atliekant asmens higieną, atliekant buitinius darbus,    bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir kt.


-darbinių ir kasdieninių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

Darbinė veikla (užimtumas) organizuojamas individualiai ir grupėje pagal parengtas veiklos programas. Sudaromos sąlygos pasirinkti globos namuose siūlomas užimtumo veiklas: siuvimo,  rūbų taisymo, vytelių pynimo, kompiuterinio raštingumo mokymo, rankdarbių (nėrimas, siuvinėjimas, siūti žaislai, skiautiniai, darbai iš popieriaus, dekupažas), dailės: batika, papur mašė, atviručių darymas, gaminių puošiančių buitį darymas, paveikslų darymas įvairia technika, maisto ruošimo, skalbimo, patalpų, aplinkos tvarkymo, sodo, daržo priežiūros, ir kt.

-laisvalaikio organizavimo paslaugos;

 Globos namų gyventojai laisvalaikio praleidimo formas pasirenka individualiai, pagal savo poreikius ir pomėgius. Tai yra įvairūs kultūriniai renginiai: koncertai, susitikimai, paskaitos, popietės, parodos, mugės; valstybinių, religinių, kalendorinių, gyventojų gimtadienių, vardadienių ir kitų švenčių šventimas; televizijos laidų žiūrėjimas, radijo klausymas, spaudos ir grožinės literatūros skaitymas; mokymas kompiuterinio raštingumo, prieiga prie interneto; ekskursijos, išvykos į kultūrinius renginius; sportinė veikla; šokių popietės ir kino seansai. Sudarytos sąlygos tenkinti asmeninius religinius poreikius (galima nueiti į netoliese esančią bažnyčią).

-sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos;

Aprūpinama medikamentais, jei yra poreikis, techninės pagalbos priemonėmis. Organizuojamos medikų konsultacijos, jei būtina, gyventojai hospitalizuojami, jei reikia, lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Organizuodami sveikatos priežiūros paslaugas, globos namai naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų įvairių specializacijų gydytojų (psichiatrų, bendrosios praktikos bei kitų specialistų) paslaugomis.

Dienos socialinė globa institucijoje

Tikslas – padėti asmenims integruotis į visuomenę, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, išsaugoti neįgalių asmenų savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, palaikant ir ugdant jų socialinius įgūdžius, bei sudarant galimybes šeimos nariams derinti profesinį, šeimos ir asmeninį gyvenimą.

Paslaugos gavėjai – sunkios negalios asmenys nuo 18 metų, gyvenantys Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.

Mokėjimas už suteiktas Dienos socialinės globos institucijoje paslaugas- 40 val. per savaitę- 15%  asmens gaunamų pajamų.

Komandą sudaro šie specialistai:

 • socialinis darbuotojas;
 • socialinio darbuotojo padėjėjai; 
 • užimtumo specialistai;
 • psichologas.

Dienos socialinė globa asmens namuose

Tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi savo namuose, bendruomenėje, užtikrinant tinkamų socialinės globos paslaugų teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti.

Paslaugos gavėjai – suaugę asmenys su sunkia negalia bei senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia, deklaravę gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantys Tauragės rajono savivaldybėje, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas dienos socialinės globos poreikis.

Specialistai teikiantys paslaugą:

 • socialinis darbuotojas;
 • socialinio darbuotojo padėjėjas;
 • slaugytojas.

Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos iki 8 valandų per dieną, 5 kartus per savaitę.

Mokėjimas už suteiktas Dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose: 40 val. per savaitę – 20% nuo asmens gaunamų pajamų.


Integrali pagalba (dienos socialinė slauga ir globa)

Tikslas – sukurti ir plėtoti kokybišką integralią pagalbą asmenims su negalia bei teikti pagalbą šeimos nariams, siekiant padėti jiems derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Paslaugos gavėjai – suaugę neįgalūs ir (ar) senyvo amžiaus neįgalūs asmenys su

sunkia negalia, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas visiškas nesavarankiškumo lygis.

Integrali  pagalba  namuose teikiama  komandos principu: integralią pagalbą

namuose teikia komanda, kurios tikslas – išsiaiškinti socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos, priežiūros pagalbos priemones bei socialines paslaugas.

Komandą sudaro šie specialistai:

 • socialinis darbuotojas;
 • socialiniodarbuotojopadėjėjai; 
 • slaugytojai;
 • slaugytojo padėjėjai;
 • kineziterapeutai.

Mokėjimas už suteiktas Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugas pagal pasirinktą paketą:

 • iki 10 val. per savaitę – 5% nuo asmens gaunamų pajamų,
 • iki 20 val. per savaitę – 10% nuo asmens gaunamų pajamų,
 • iki 30 val. per savaitę – 15% nuo asmens gaunamų pajamų,
 • iki 40 val. per savaitę – 20% nuo asmens gaunamų pajamų.
 • Suteiktų paslaugų kaina gali kisti dėl: metinio vidutinio mėnesio darbo valandų skaičiaus; faktiškai suteiktų paslaugų kiekio ir trukmės.

Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugos teikiamos nuo 2 iki 8 valandų per dieną, 5 kartus per savaitę.

2020-09-07

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas