Adakavo socialinių paslaugų namai

Gyvenk geriau! Mes tuo pasirūpinsime!

Adakavo socialinių paslaugų namai - Gyvenk geriau! Mes tuo pasirūpinsime!

Įstaigos istorija

Globos namų istorija

 

Esamoje Adakavo globos namų teritorijoje XVIII amžiuje augo tik vienas kitas medis, tarp tvekinių sruveno medžiais apaugęs upelis. Iš XIX a. archeologinių tyrinėjimų žinoma, kad esamoje Adakavo teritorijoje jau mūsų eros pradžioje gyveno žmonės. Tas prielaidas patvirtina atrasti kapai.

Kada buvo pastatyti pirmieji pastatai – nežinoma. Dabartinėje globos namų teritorijoje dvarą pastatė grafas Anrepas. Apie 1750 metus buvo pradėtas sodinti dabartinis Adakavo parkas. Pietinėje parko dalyje augo reti medžiai – riešutmedžiai. Juos pasodino dvarininko Adakausko baudžiauninkai. Adakauskas šiuos medžius parsivežė iš Pluščių dvaro.

Adakauskas turėjo dvi ar tris dukras. Viena iš jų ištekėjo už pono Chlevickio. Tvarkyti dvaro reikalus dvarininkas Adaukauskas pavedė žentui. Chlevickis pasižymėjo žiaurumu. Jis pastatė pastatą, kuriame bausdavo baudžiauninkus. 1858 m. pavasarį į „laisvųjų“ žmonių sąrašą įrašė 174 žmones, tokiu būdu atimdamas iš jų žemes. Chlevickis, kaip kiti dvarininkai, turėjo bravorą, gamino degtinę, kurią iš jo pirkdavo Skaudvilės smuklininkai.

Po baudžiavos panaikinimo manifesto, Chlevickis dar labiau padidino lažą baudžiaunininkams. Jau tada iš kiekvieno kiemo žmonės turėjo „eiti“ lažą 10 dienų, privertė dirbti naktimis.

Dėl tokio išnaudojimo žmonės pradėjo bruzdėti. Pasipriešinimams malšinti dvare apgyvendintas caro armijos dalinys. Valstiečiai parašė skundą carui Aleksandrui II – ajam.

1858 m. Chlevickio ir Adakauskaitės sūnus vedė turtingą, bet kuprotą italę ir pradėjo statyti mūrinius namus. Nes senieji – mediniai audros metu sudegė. Rūmų statybos nebaigė: sutrukdė 1863 m. sukilimas. Valdžia Chlevickį jaunesnįjį įtarė prisidėjus prie sukilimo ir ištrėmė į Latviją. Ten jis ir mirė, išpardavęs žemes sodininkams ir kurpiams. Palaidoti parvežtas į Adakavą. Bažnyčios pietinėje pusėje dabar galima pamatyti jo kapą, išsiskiriantį aukštu paminklu ir metaline tvorele su varteliais.

Dvaras buvo parduotas grafui Andrikiui, gydytojui. Sklido gandai, kad jis prisidėjęs prie caro Aleksandro II – ojo nužudymo.

Parką nupirko vokietis baronas Tornof. Jo žmona palaidota Adakavo parko teritorijoje. Tornof prasiskolino ir pardavė dvarą bei žemes bankininkui Čibišovui, kuris šiose žemėse apgyvendino rusų kolonistus. Dar ir dabar Adakave yra išlikusių jo palikuonių.

Žinoma, kad 1907 m. dvaro teritorijoje jau buvo moterų vienuolynas, jame gyveno apie 30 vienuolių. Nupirkusios dvaro žemes, vienuolės įsteigė vaikų pamestinukų prieglaudą. Kartu veikė ir žemės ūkio mokykla. Vienuolės pačios rūpinosi beglobiais vaikais, mokė mergaites įvairių darbų. Pagal senesnių žmonių pasakojimus, prieglaudoje ir mokykloje buvo „geležinė“ drausmė.

Karo metai sutrikdė ramų gyvenimą, išsiblaškė vienuolės, vaikai…

1945 m. čia įsikūrė senelių prieglauda, 1949 m. – invalidų namai, dar vėliau psichoneurologinis pensionatas, skirtas gyventi žmonėms su protine negalia.

Dabar čia gyvena 192 asmenys, dirba daugiau negu 80 darbuotojų. Senoji dvasia likusi tik atminimuose. Ją saugo storos globos namų sienos.

Nuo 1945 m. iki šių dienų globos namams vadovavo jau trylika direktorių: J. Butvilas, A. Rybakovas, J. Lazickas, A. Sungaila, B. Raulionis, F. Budrikas, E. Budrevičienė, V. Lazdauskas, A. Diksas, St. Gečas, V. Meištininkas, D. Anulienė, P. Gudžiūnas. Nuo 2013 metų vasaros globos namams vadovauja Kristina Anulienė.

Įstaigos misija: skatinti ir saugoti socialinę gerovę, paremiant silpnuosius bendruomenės narius, teikiant atvirą ir rūpestingą paramą, kuri padėtų jiems jaustis pilnaverčiais ir lygiateisiais visuomenės nariais ir ingeruotis visuomenėje.

Adakavo pensionatas, socialinės globos namai

Adakavo pensionatas, socialinės globos namai

 

 

 

 

 

 

 

2014-03-17


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas