Adakavo socialinių paslaugų namai

Gyvenk geriau! Mes tuo pasirūpinsime!

Adakavo socialinių paslaugų namai - Gyvenk geriau! Mes tuo pasirūpinsime!

Veiklos sritys

Svarbiausios globos namų veiklos sritys ir tikslai:

1.   Teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą;

2.   Tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

3.   Atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis visuomenėje.

4.   Globos namai, siekdami įgyvendinti jiems nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

4.1. Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauja globos namų gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises;

4.2. Pagal teisės aktais nustatytas normas suteikia gyvenamąjį plotą, aprūpina globos namų gyventojus reikalingu inventorium;

4.3. Teikia globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno asmens savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualius socialinės globos planus;

4.4. Pagal teisės aktais nustatytas normas organizuoja racionalią, specialią ir dietinę mitybą, atsižvelgdami į globos namų gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas, organizuoja (teikia) maitinimą;

4.5. Organizuoja ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinančias asmens fizinę ir psichinę sveikatą, pagal nustatytą normą aprūpina medikamentais;

4.6. Teisės aktų nustatyta tvarka aprūpina globos namų gyventojus proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis;

4.7. Užtikrina sanitarinį, higieninį ir priešepideminį režimą globos namuose;

4.8. Užtikrina saugią, gerai sutvarkytą, globos namų gyventojų specialiems poreikiams tenkinti pritaikytą aplinką, reikalingą jų kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti;

4.9. Organizuoja globos namų gyventojų kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiškais;

4.10. Organizuoja kultūrines, sporto paslaugas, esant poreikiui – religinių paslaugų teikimą.

5.   Globos namai taip pat atlieka šias funkcijas:

5.1. Tvarko globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas, socialinės ir medicininės reabilitacijos dokumentaciją;

5.2. Bendradarbiauja su ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, taip pat kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis;

5.3. Teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

5.4. Vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą;

5.5. Užtikrina valstybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;

5.6. Teisės aktų nustatyta tvarka veda buhalterinę apskaitą ir ruošia statistines ataskaitas;

5.7. Atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

2013-12-11


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas